• Sprawozdania Finansowe

    Bilans. Rachunek zysków i strat. Informacje dodatkowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz analizy, jak również objaśnienia). Zestawienie zmian w kapitale. Rachunek przepływów pieniężnych.